PDF / Epub ★ Din ve Lâiklik Author Ali Fuad Başgil – Buyantivirus.us

Din ve Lâiklik Popular Books, Din Ve L Iklik Author Ali Fuad Ba Gil This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Din Ve L Iklik , Essay By Ali Fuad Ba Gil Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

    10 thoughts on “PDF / Epub ★ Din ve Lâiklik Author Ali Fuad Başgil – Buyantivirus.us


  1. says:

    Fransa da hukuk doktoras n bitirip ayn zamanda siyaset ve felsefe de tahsil eden Ba gil hoca T rkiye de ki tezah r zre laikli i en ince hatlar na kadar ayr nt l bir ekilde mevzu bahis ediyor.Be k s mdan olu an kitab na ilk olarak, laik nizam n temelinde yatan din dinsizik dinilik l dinilik tart mas n ele alarak ba l yor, ve burada genel hatlar yla bir din felsefesi ortaya koyuyor Ard ndan din h rriyeti ve laikli i hususiyle T rkiye de birbiriyle at ma halinde olan iki g c tek tek inceliyor, ve bunlar n geni anlam yla birbirine z t de il, bar k bir ekilde ya ayabilen istekler oldu unu benimsiyor Bunu ispatlamak i in, nas l birinci k s mda mahiyelerini bildirdiyse, imdi de her iki oda n etki sahas n belirliyor Dine vicdan , laik devlete de kamusal alan etki sahas olarak belirliyor Din imand r, ib datt r, ahlakt r, mu melatt r diyor, devlet bunlara kamusal alana etki etmedi i s rece kar maz diyor Hem devletin kanunu da insanlar n maslahat i in al r dini gibi, ve ahlak zerine kurulmu tur diyerek, bu iki kurumun ayn hedefe al t n belirterek, aralar nda at ma olmamas gerekti i sonucuna var yor.D rd nc k s mda T rkiye deki din devlet ili kilerinin zetini iziy...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *